Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van, bestellingen bij en verkoopovereenkomsten van
De Parfum Outlet B.V., hierna genoemd onder handelsnaam Tico Trading, heeft haar statutaire zetel te Rijswijk en is geregistreerd in het handelsregister onder KvK nr. 84707690​.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling
houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken
indien en voor zover dat schriftelijk door Tico Trading is aanvaard, in welk
geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Dergelijke
afwijkingen gelden enkel voor de overeenkomsten ten behoeve waarvan deze
afwijkingen overeen zijn gekomen.

1.5 Tico Trading is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en)
gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze
algemene verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten voor
en ten behoeve van Tico Trading worden bedongen, worden evenzeer
bedongen voor en ten behoeve van tussenpersonen en andere derden die
door Tico Trading in het kader van de overeenkomst worden ingeschakeld,
alsmede voor een ieder van wie Tico Trading producten, diensten en/of
onderdelen betrekt.

1.6 Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op
http://www.ticotrading.nl. Op verzoek zal kosteloos een kopie van deze algemene verkoopvoorwaarden worden verstrekt.

Artikel 2. Offertes/Aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen vanTico Trading zijn geheel vrijblijvend
en Tico Trading behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te harer
discretie aanbiedingen te wijzigen of in te trekken, zulks tot het moment dat
een door de koper gedane bestelling schriftelijk, volledig en onvoorwaardelijk
door Tico Trading wordt aanvaard in een orderbevestiging.

2.2 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na schriftelijke, volledige en
onvoorwaardelijke aanvaarding van de bestelling door Tico Trading.
Aanvaarding vindt uiterlijk plaats binnen 10 werkdagen na de bestelling, bij
gebreke waarvan de bestelling geacht moet worden te zijn verworpen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Behoudens indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen of indien dit door
Tico Trading uitdrukkelijk anders is aangeduid geldt dat alle met betrekking
tot de producten gehanteerde, alle prijzen in euro’s zijn, exclusief BTW en
eventuele andere belastingen, heffingen, uitvoerrechten, invoerrechten,
transport-en verzendkosten.

3.2 Indien Tico Trading de prijsstijging anders dan als gevolg van een
wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de
Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij
Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het
oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging
voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting
ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie
maanden na de koop zal plaatsvinden.

3.3 Tezamen met de orderbevestiging wordt een factuur toegezonden voor het
te betalen bedrag. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de koper
de verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling en derhalve voorafgaande aan
de levering te voldoen. Betaling dient te worden voldaan op
bankrekeningnummer NL49ABNA0568757335 ten name van De Parfum Outlet B.V.

3.4 Koper dient het factuurbedrag terstond doch uiterlijk binnen zeven
werkdagen na verzending van de orderbevestiging te voldoen, zonder korting
of opschorting, verrekening of ander verweer. Indien volledige betaling na
zeven werkdagen niet is ontvangen verkeerd koper in verzuim. In dat geval is
Tico Trading gerechtigd haar verplichtingen onder de betreffende overeenkomst en alle eventuele andere overeenkomsten met dezelfde koper
of aan koper gelieerde kopers op te schorten. Het recht tot opschorting of
ontbinding geldt onverminderd op alle eventuele andere rechten die
Tico Trading mocht hebben, daaronder begrepen het recht op schadevergoeding.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Tico Trading opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en
niet aan te merken als fatale termijn. Tico Trading is nimmer aansprakelijk
voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien
levertermijnen in afwijking van het vorengaande uitdrukkelijk zijn aangeduid
als fataal geldt dat koper bij overschrijding van een dergelijke termijn
uitsluitend gerechtigd is tot ontbinding van de overeenkomst. In geval van
dergelijke ontbinding zal Tico Trading het reeds betaalde bedrag binnen
een termijn van 14 dagen aan koper restitueren, zulks zonder vergoeding van
rente.

4.2 Tico Trading behoudt zich het recht voor deelleveringen uit te voeren,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De extra (verzend-)kosten van
de nalevering worden door Tico Trading gedragen. Tico Trading hanteert,
in geval van een deellevering of nalevering, geen maximale leveringstermijn.

4.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: door de in
ontvangstneming van de producten, indien de producten door of namens
koper worden afgehaald; door de overdracht van de producten aan de
vervoerder indien de verzending plaatsvindt met gebruikmaking van een
vervoerder; door de aflevering ten adresse van koper indien Tico Trading
zelf de verzending van de producten verzorgt en daarbij geen gebruik maakt
van een vervoerder.

4.4 De koper is gehouden de zaken in ontvangst te nemen zodra deze worden
aangeboden door Tico Trading Indien verzuimd de zaken in ontvangst te
nemen is Tico Trading gerechtigd de zaken voor rekening en risico van
koper op te slaan of te doen opslaan. Koper is gehouden de redelijke kosten
van opslag en eventueel aanvullende transport aan Tico Trading op eerste
verzoek te voldoen.

4.5 Indien de koper verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze
te behandelen dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld verzending per expresse of per
bijzonder transport, of indien speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is,
worden de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening gebracht.

Artikel 5. Risico- en eigendomsovergang

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over indien de koper al
hetgeen hij al dan niet op grond van enige overeenkomst aan Tico Trading
verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds
op het moment van de levering ex artikel 4.3 op de koper over.

5.2 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en hij dient ervoor te
zorgen dat deze producten separaat worden bewaard en te allen tijde
identificeerbaar zijn als producten die door Tico Trading zijn geleverd.

5.3 Tico Trading is gerechtigd om, indien de koper in de nakoming van zijn
verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij
de koper aanwezige producten terstond en zonder voorafgaande
ingebrekestelling terug te nemen op kosten van de koper. Voor zover nodig
machtigt de koper Tico Trading hierbij onherroepelijk tot uitoefening van dit
terugnemings recht.

5.4 In geval en voor zover Tico Trading gebruik heeft gemaakt van haar
recht tot terugneming als bedoeld in artikel 5.3 wordt de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden,
onverminderd het recht van Tico Trading op vergoeding van schade en
kosten. De koper zal in dat geval worden gecrediteerd voor de koopprijs
verminderd met de door Tico Trading geleden schade (waaronder
waardevermindering) en gemaakte kosten.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten
van derden op de door Tico Trading geleverde producten geheel en
onvoorwaardelijk te respecteren en zij dient Tico Trading terstond te
vrijwaren voor alle eventuele schade die Tico Trading mocht lijden in
verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door de koper.

Artikel 7. Retourzendingen

7.1 Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden
na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Tico Trading.
In geval terugzending plaats vindt geschiedt dit te allen tijde voor rekening en
risico van de afzender.

7.2 Ruilen van producten is uitsluitend mogelijk indien sprake is van een
aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Tico Trading. De
producten worden in dat geval zo mogelijk bij de eerstvolgende zending
omgeruild voor de conforme producten. De om te ruilen producten moeten
worden aangeboden in gesloten, zorgvuldig verpakt, zoals ze ook zijn afgeleverd.

Artikel 8. Klachten en garantie

8.1 Tico Trading zal de overeengekomen producten leveren met
inachtneming van de overeengekomen hoeveelheden en gewicht en conform
de overeenkomen specificaties of een door Tico Trading voorafgaande aan
de levering ter beschikking gesteld monster. Andere conformiteitsvereisten zijn
niet van toepassing. De koper dient zelfstandig te beoordelen of de te leveren
producten geschikt zijn voor het door de koper gewenste gebruik.

8.2 De koper dient de producten direct te controleren op het moment van
levering. Klachten ter zake van relevante gebreken die bij controle
waarneembaar zijn, alsmede reclames in verband met hoeveelheid, gewicht of
specificatie, dienen binnen 24 uur na de levering schriftelijk en onder een
volledige beschrijving van de beweerde gebreken plaats te vinden, bij gebreke
waarvan elke aanspraak ter zake vervalt en koper geacht worden de goederen
onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

8.4 Klachten ter zake van gebreken die bij controle niet waarneembaar waren
dienen binnen 24 uur na openbaring ervan doch uiterlijk binnen drie (3)
maanden na de levering schriftelijk en onder een volledige beschrijving van de
beweerde gebreken plaats te vinden, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter
zake vervalt.

8.5 Elke aanspraak van de koper ter zake van geleverde producten vervalt
bovendien, indien:

 1. de overeenkomst betrekking heeft op de levering van
  gebruikte of geschonden producten
 2. de producten zijn verwerkt of anderszins niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Tico Trading
 3. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage,
  onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of
  onderhoud van de zaken
 4. koper Tico Trading niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de klachten te onderzoeken
 5. koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting.

8.6 Met betrekking tot van derden betrokken onderdelen en/of producten, die door Tico Trading niet zijn bewerkt, kan koper jegens Tico Trading uitsluitend
aanspraken doen gelden voor zover Tico Trading die op haar beurt jegens
zijn leverancier geldend kan maken. Tico Trading zal in zo’n geval jegens
koper in ieder geval gekweten zijn door de overdracht aan koper van de
rechten die hij heeft jegens haar leverancier.

8.7 Koper zal geen aanspraken jegens Tico Trading kunnen doen gelden
indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de
producent aanspraken kan doen gelden.

8.8 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is
Tico Trading in geval van tijdige en terechte klachten uitsluitend gehouden –
te harer keuze – om: a. de zaken te herstellen, of b. tot hernieuwde levering
over te gaan, of c. koper te crediteren voor de ondeugdelijke zaken. Op
herlevering zijn deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort van
toepassing.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstane vertragingen of het niet behoorlijk laten overkomen van
bestellingen en/of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of
enig ander communicatiemiddel is Tico Trading niet verantwoordelijk.
Dit geld in het verkeer tussen koper en Tico Trading, dan wel tussen
Tico Trading en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen
koper en Tico Trading, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of
grove schuld van Tico Trading.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Waar het de nakoming van verplichtingen door Tico Trading betreft
wordt onder overmacht verstaan elke van de wil van Tico Trading onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, waaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van Tico Trading of haar leveranciers, alsmede het in gebreke blijven van leveranciers van Tico Trading.

10.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge
van overmacht heeft Tico Trading het recht om zonder rechterlijke
tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie
(3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden, zonder dat Tico Trading tot enige schadevergoeding gehouden
zal zijn.

Artikel 11. Persoonsgegevens/Bedrijfsgegevens

11.1 Door de koper verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het
klantenbestand van Tico Trading. De gegevens zullen uitsluitend worden
gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper, debiteuren en
crediteuren beheer en voor informatie/offertes tenzij de koper uitdrukkelijk
toestemming heeft verleend de gegevens ook voor andere doeleinden te
gebruiken.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Koper is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle
bedrijfsinformatie in de meest ruime zin van het woord, betreffende
Tico Trading, die door Tico Trading en/of in het kader van de aanbieding
of de overeenkomst ter kennis van koper is gebracht of is gekomen. Hiervoor kan een boete worden opgelegd door Tico Trading, waarvan de hoogte nader te bepalen zal zijn.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Tico Trading is beperkt tot de remedies voor
verkoper zoals genoemd in artikel 8.8 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

13.2 De aansprakelijkheid van Tico Trading strekt zich nimmer uit tot enige
indirecte schade waaronder begrepen winstderving of omzetderving.

13.3 Tico Trading is behoudens opzet of grove schuld nimmer aansprakelijk
voor enige schade door koper geleden die het gevolg is van schending van
enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties of andere rechten
van derden.

13.4 De in bovenstaande leden voor Tico Trading zelf bedongen
beperkingen worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar
ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst
wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of
onderdelen betrekt.

Artikel 14. Opschorten en ontbinding

14.1 Onverminderd eventuele andere rechten, waaronder het recht op
schadevergoeding heeft Tico Trading te allen tijde het recht om de
uitvoering van een overeenkomst voor een termijn van maximaal drie
maanden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden indien:

 1. Koper tekort schiet in de nakoming van zijn contractuel verplichtingen ten opzichte van Tico Trading
 2. Koper in staat van faillissement wordt verklaard of ten behoeve van hem de surseance van betaling wordt uitgesproken.
 3. Ten laste van koper conservatoir of executoriaal
 4. beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van haar vermogensbestanddelen

Artikel 15. Diversen

15.1 Indien de koper aan Tico Trading opgave doet van een adres, is
Tico Trading gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij
koper aan Tico Trading opgave doet van een ander adres waaraan de
bestellingen dienen te worden gezonden.

15.2 Wanneer Tico Trading geen beroep doet op een bepaling uit deze
verkoopvoorwaarden geldt dit niet als afstand van recht. Tico Trading
behoudt te allen tijde het recht op onverkorte toepassing van deze algemene
verkoopvoorwaarden alsmede het recht om een beroep te doen op enige
bepaling uit deze algemene voorwaarden.

15.3 Indien enige bepaling in deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig of
niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen worden
uitgelegd alsof de ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn
opgenomen; de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te
zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van
partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

15.4 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse
taal. In geval van discrepanties tussen deze algemene verkoopvoorwaarden
en vertalingen ervan geldt dat de algemene verkoopvoorwaarden zoals
opgesteld in het Nederlands prevaleren.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing, zulks onder uitsluiting van toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag.

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Contactgegevens
Tico Trading
Lange Kleiweg 14 UNIT 15
2288GK Rijswijk
Nederland
info@ticotrading.nl

Site Informatie
Privacy Policy
Algemene Voorwaarden

Copyright
© 2008-2022 Tico Trading

Bedrijfsgegevens
KVK-nr: 84707690​
BTW-nr: NL863325646B01